İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Tel : 0482 312 2077-125
Fax :
E-Mail : insankaynaklari@kiziltepe.bel.tr

Görevleri:

 

 1. Başkanlığın personel ihtiyacını ve personelin göreve alınma ve görevden    ayrılma    ilkelerini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
 2. Kadro ihtiyacını tespit etmek, kadroların iptal ve ihdası için  öneriler hazırlamak, iptal ihdas cetveli düzenlemek gerekçeleri ile birlikte Belediye  Meclisine sunarak kadroların değişiklik ve ihdasını sağlamak, kadro defterini tutmak, bütçe için gerekli dokümanı vermek,
 3. Takdirname, ödül, teşekkür, görevden çekilme, disiplin cezaları, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,
 4. Naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, öğrenim değişikliği, borçlanma, emeklilik tescil işlemlerini yapmak,
 5. Memurların kanunlar ve ilgili mevzuat  çerçevesinde  göreve başlayış görevden ayrılış, vekalet görevi, 2. görevi, yer değiştirme, geçici görev,   nakil, istifa, çıkarılma,  silah altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemlerini yapmak,
 6. Gizli sicil işlemlerini yapmak olumsuz sicil alan memurların uyarılmalarını sağlamak 2 yıl olumsuz sicil alanlara ilişkin işleri yapmak
 7. Gizli sicil evraklarının muhafazasını ve gizliliğini sağlamak
 8. Sicil dosyasını ve sicil dosyasında bulunması gereken belgeleri  düzenlemek
 9. Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onayları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak
 10. Memurların yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini düzenleyerek ilgili kuruma göndermek
 11. Belediyede 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 4857 sayılı iş    yasası ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işçi çalıştıran tüm Birimlerin işçi ihtiyaçlarını karşılamak
 12. İşçi ve memur  disiplin kurulunun oluşturulmasını ve bu kurul tarafından alınan kararların ilgililere tebliğini sağlamak
 13. Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek.
 14. Personelin verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programlarını hazırlamak.
 15. Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit imkanlar sağlamak,
 16. Personelin Belediyedeki görevlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları yetkileri belirleyen iş analizine dayalı görev tanımları yapmak
 17. Personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek
 18. Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek.
 19. Memur ve İşçi personelin günlük mesailerinin takibi, senelik izinleri, mazeret izinlerini takip etmek

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi


Tel : 0482 312 2077-125
Fax :
E-Mail : insankaynaklari@kiziltepe.bel.tr


Halkın sesiyiz